Den nuvarande marknadssituationen

Maj 2021

Denna analys är upprättad av Sydbank. Analysen beskriver ett antal viktiga trender i samband med den aktuella marknadssituationen och utvecklingen av råvarupriser.

Kombinationen av hög tillväxt och flaskhalsar får råvarupriserna att skjuta i höjden

Världshandeln ökar kraftigt på grund av återhämtningen och stora bidragscheckar till de amerikanska konsumenterna. Samtidigt har nedstängningar inom tjänstesektorn ökat efterfrågan på varor i en omfattning som de globala försörjningskedjorna inte har kunnat tillgodose. Det har fått priserna att stiga. När den globala ekonomin gradvis öppnas upp igen förväntar vi oss att efterfrågan på tjänster kommer att öka på bekostnad av varor. Det kan återställa en del av balansen. Men på kort sikt har vi inte sett slutet på de stigande råvarupriserna.

Trots krisen är varuhandeln på den högsta nivån någonsin

Återhämtningen har till en början haft en mycket stark inverkan på varuhandeln, eftersom tjänstesektorn i många länder har varit föremål för strikta restriktioner. För närvarande ser vi att världshandeln aldrig har legat på en högre nivå och att handeln just nu ökar dramatiskt. Vi bedömer att världshandeln kan pressas upp ytterligare under den kommande tiden när fler och fler länder lättar på många av sina restriktioner.

Diagram 1: Världshandel, 2010 = index 100

Den nuvarande marknadssituationen

Kris? Inte här. Den globala varuhandeln är på sin högsta nivå någonsin.

Flaskhalsar driver upp priserna

När världshandeln ökar kraftigt på relativt kort tid uppstår ofta flaskhalsar. Detta är redan tydligt i råvarupriserna (diagram 2), som traditionellt sett korrelerar väl med den globala ekonomiska tillväxten. Råvarupriserna har stigit kraftigt i kölvattnet av coronakrisen. Råvaror som stål, koppar och järnmalm, som ofta används som indikatorer på vart den globala ekonomin är på väg, har sedan april 2020 stigit med 290, 205 respektive 227 procent. Bloombergs samlade råvaruindex, som innehåller en bred korg av råvaror, ligger för närvarande på sin högsta nivå på 11 år.

Även olja, som ingår som komponent i många varor, har stigit kraftigt under det senaste året. Detta beror delvis på att OPEC, tillsammans med bland annat Ryssland, håller oljemarknaden i ett järngrepp genom att minska den dagliga oljeproduktionen med omkring åtta miljoner fat under en period av stigande efterfrågan på olja. Allt detta bleknar dock i jämförelse med fraktpriserna, som ökar ännu mer och tydligt illustrerar nämnda flaskhalsar.

Diagram 2: Prisutveckling för utvalda råvaror och fraktpriser, april 2020 = index 100

Den nuvarande marknadssituationen

Återhämtningen i den globala ekonomin har medfört flaskhalsar, speciellt på råvarumarknaden.

En hög global ekonomisk tillväxt kommer att få priserna att stiga ytterligare något, men en normalisering av konsumtionen kan få priserna att sjunka lite igen senare under året

På kort sikt räknar vi med att flaskhalsarna på råvarumarknaden kommer att fortsätta. Detta kommer att bidra till att hålla råvarupriserna höga och få inflationen att stiga. Från PMI-indexen, som mäter konjunkturen för företagssektorn, vet vi att företagen är pressade av flaskhalsarna. Detta förvärrar faktiskt situationen eftersom företagen beställer extra mycket för att lägga på lager av rädsla för att drabbas av leveransproblem. I grund och botten har de globala försörjningskedjorna inte varit redo för en situation där stora delar av konsumtionen mycket snabbt övergår från en kombination av tjänster och varor till nästan enbart varor.

Vi räknar med att den globala ekonomin kommer att växa med 5,5 procent år 2021. Detta skulle vara den högsta ekonomiska tillväxten sedan 1970-talet. Detta talar i sig för en fortsatt stark efterfrågan på varor. Sedan coronakrisen bröt ut har vi dock sett att varuhandeln har varit dominerande på grund av strikta restriktioner i stora delar av tjänstesektorn. Vi uppskattar att detta kommer att förändras i takt med att restriktionerna tas bort. Detta kan öka konsumtionen av tjänster och göra att efterfrågan på varor hittar en naturlig nivå och avtar något till förmån för tjänster som resor, upplevelser osv. Detta kan återställa en del av balansen. Men på kort sikt har vi knappast sett slutet på stigande råvarupriser.

Vi förväntar oss därför att den utbredda varubristen och de stigande råvarupriserna kommer att fortsätta under sommaren. När vi kommer lite längre in på året kan vi närma oss en situation med mer normala förhållanden. Men vi förväntar oss inte att priserna kommer att sjunka kraftigt då den enorma tillväxten i den globala ekonomin kommer att säkerställa en viss efterfrågan.

Denna analys är utarbetad av:

Kim Blindbæk, CFA
Seniorekonom

Denna publikation utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument och utgör inte heller en personlig rekommendation (investeringsrådgivning) i förbindelse med finansiella instrument.

Alla allmänna rekommendationer återspeglar Sydbanks förväntningar baserat på rådande marknadsförhållanden. Rekommendationerna är således inte baserade på fundamentala analytiska förhållanden och publikationen kan därför inte utgöra den enda grunden för investeringsbeslut. För specifika investeringsbeslut rekommenderar Sydbank alltid att man söker separat rådgivning. Investeringar är förbundna med risker för ekonomiska förluster. Historisk avkastning och kursutveckling eller prognoser för framtiden kan inte användas som en tillförlitlig indikator på framtida avkastning och kursutveckling.

Sydbank avsäger sig allt ansvar för förluster som kan vara direkt eller indirekt relaterade till åtgärder som vidtagits enbart på grundval av denna publikation.

Denna publikation har utarbetats på grundval av information från källor som Sydbank anser vara trovärdiga. Sydbank tar dock inget ansvar för eventuella brister, inklusive fel i källor, tryckfel eller beräkningsfel, eller förutsättningar som senare ändrats.

Banken eller dess anställda kan inneha finansiella instrument som nämns i denna publikation.

Denna publikation får inte offentliggöras eller distribueras vidare utan bankens uttryckliga medgivande.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Åbenrå, CVR-nr DK 12626509 står under tillsyn av Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 Köpenhamn Ö.

Flera Nyheter

Nyheder